La planificació i la medició son claus per assegurar l’èxit de qualsevol negoci. Avaluar les estratègies i processos permet corregir els errors i prendre les millors decisions per orientar el teu negoci, i això només es pot aconseguir a través de mètriques com els KPI.

Abans d’entrar en detall, definirem què és un KPI. Un KPI (Key Performance Indicator), o indicador clau de rendiment, fa referència a un seguit de mètriques que s’utilitzen per obtenir la informació sobre l’eficàcia i la rendibilitat de les accions que s’estan portant a terme en un negoci. Tenen la finalitat de conèixer el retorn de les accions o processos desenvolupats, i si estan tenint un bon rendiment. Per tant, estàs seguint el procés correcte i definir una línia d’acció futura. 

Com puc saber quines mètriques necessito? Com es defineixen?

Existeixen vàries maneres per definir els KPI, però en tots els casos és necessari fer una anàlisi per identificar aquells que més t’encaixen. A més, tot i que poden ser aplicats a qualsevol negoci o àrea de negoci, s’ha de tenir en compte que no tots els indicadors encaixen a totes les empreses, ni a les diferents àrees de la mateixa empresa.

Per tal d’establir els indicadors correctes, s’han de tenir en compte els següents passos:

  1. Identificar el departament, procés o estratègia que es vol mesurar
  2. Definir els objectius
  3. Definir la metodologia a seguir per poder realitzar el seguiment i medició
  4. Recopilar els resultats
  5. Actualitzar l’indicador de forma regular

A Einstic treballem conjuntament amb el client per establir els KPIs adequats segons l’acció que duem a terme per tal de tenir uns bons informes i fer l’anàlisi complet de resultats. D’aquesta manera, podem detectar les necessitats de cada empresa i campanya per tal de crear una bona estratègia i determinar uns KPI’s realistes i que siguin SMART: específics, mesurables, abastables, rellevants i temporals.