Una de les claus principals per tal que un negoci o empresa funcioni correctament és tenir ben definits els objectius. Ara bé, no es tracta de definir-los de qualsevol manera, sinó que s’han de seguir unes pautes concretes. Els objectius SMART permeten definir correctament les metes empresarials que es volen aconseguir. A diferència d’altres, són molt concrets i definits al detall.

SMART és un acrònim de 5 conceptes: specific, measurable, achievable, relevant i time-bound, que fan referència a les característiques bàsiques que ha de tenir cada objectiu.

SPECIFIC (Específic): per tal que un objectiu sigui efectiu, cal que sigui específic. Ha de ser el més delimitat i d’acord amb el negoci possible.

Què vull aconseguir?

Quins passos s’han de seguir?

MEASURABLE (Mesurable): utilitzar indicadors permet fer un seguiment més adequat i saber si s’estan complint correctament o no. Si un objectiu no és mesurable, no existeix.

Com el puc mesurar?

Quin KPI o indicadors es poden fer servir per mesurar la seva eficiència?

ACHIEVABLE (Realitzable): els objectius que ens plantegem han de ser ambiciosos, però s’han de poder realitzar. No es tracta de definir-ne d’impossibles, sinó que s’ha de ser realista.

Tinc els recursos i mitjans necessaris per aconseguir-ho?

RELEVANT (Rellevant): aquest és el moment de pensar de forma clara i establir prioritats. L’objectiu que et plantegis ha de ser rellevant per al teu negoci o departament.

Quins beneficis aporta?

Val la pena lluitar per assolir aquest objectiu?

TIME BOUND (Delimitat en el temps): quan ens proposem un objectiu, hem d’especificar un període temporal per aconseguir-lo. Si no és així, és probable que les diferents accions i estratègies no s’enfoquin correctament i s’acabin posposant.

Independentment del que es vulgui aconseguir, aquest mètode és aplicable a qualsevol persona o empresa que tingui unes metes clares. La definició d’aquests paràmetres elimina generalitats, estableix una línia temporal clara i facilita el seguiment i compliment de cada objectiu. Per altra banda, ajuda a gestionar millor els recursos disponibles i facilita el compliment d’altres estratègies paral·leles.

Tot i que definir uns objectius SMART porta més feina, els resultats que s’obtenen són millors i més clars. A Einstic treballem per aconseguir que les diferents accions i estratègies que es duen a terme ajudin a assolir dels objectius.