Una conversió es produeix quan un usuari fa clic sobre un anunci de Google AdWords i en entrar a la pàgina realitza una acció que l’empresa ha definit com a valuosa, com per exemple realitzar una compra online o trucar a l’empresa des del telèfon mòbil.

Les conversions poden ser molt diferents i per tant, trobem diferents opcions:
– Conversions a la pàgina web: utilitzem aquesta conversió quan volem realitzar un seguiment de les vendes online, dels formularis de contacte o de les visites en una pàgina web concreta. L’objectiu és que els usuaris entrin a la teva pàgina web i comprin a través d’ella. És una de les conversions més utilitzades.
– Conversions de trucada: serveixen per comptabilitzar les trucades que rep l’empresa un cop els usuaris han fet clic a l’anunci. Aquests anuncis s’anomenen anuncis amb extensió de trucada i gràcies a ells, l’usuari pot trucar immediatament a l’empresa. Són conversions que es poden comptabilitzar des del telèfon mòbil però no des del fix.
– Conversions a aplicacions mòbils i tablets: en aquest tipus de conversió hi trobem dos objectius; la descàrrega d’aplicacions o qualsevol altra acció relaciona amb l’aplicació com una venda, un registre o una subscripció.

Per controlar aquestes accions és necessari utilitzar eines de seguiment de conversions de la plataforma de Google AdWords.

Avantatges d’aplicar el seguiment de conversions:
Gràcies a les dades que ofereix es poden observar les campanyes, els grups d’anuncis, els anuncis i les paraules clau que més clients et fan arribar. També es poden consultar les conversions fetes des de diversos navegadors i dispositius. Gràcies a aquesta recopilació d’informació i a la interpretació del retorn de la inversió, es poden prendre decisions i canviar o modificar l’estratègia i/o la inversió de la campanya per millorar-la.

Trobem dues formes per comptabilitzar les conversions:
– Conversions: una vegada l’usuari ha fet clic a l’anunci i compra diversos productes, es comptabilitzaran totes les compres com a conversions diferents.
– Clics convertits: el mateix usuari, si fa clic en un anunci i compra diversos productes a la web, aquestes comptabilitzaran com a una conversió.

Quan realitzem una campanya d’AdWords l’objectiu final és tenir resultats positius per recuperar la inversió i inclús guanyar més diners. Per això, fer el seguiment de les conversions ajuda a saber com està funcionant la campanya. El millor indicador que senyala si una campanya té èxit o no és el paràmetre de les conversions.