POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Raó Social: EINSTIC ONLINE SOLUTIONS SL
Domicili Social: Rmb Hospital 6, 4t 4ª 08500 Vic.
Correu electrònic: info@einstic.com
NIF: B66686304

A través del present avís, EINSTIC ONLINE SOLUTIONS SL informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer de dades.

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la
present política de privacitat i la de cookies. I. Legitimació del tractament. La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, el tractament pot resultar necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable de tractament, tal i com preveu
l’article 6.1 e) de l’RGPD.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els
usuaris.

III. Comunicació de dades
Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal o interès públic.

IV. Mesures de seguretat
D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a
la naturalesa de les dades personals tractades. L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat
dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades
L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal
que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal
previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic dpo@rro.cat
En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:
− Revocar els consentiments atorgats.
− Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.
− Accedir a les seves dades personals.
− Rectificar les dades inexactes o incompletes.
− Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
− Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
− En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
− Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
− Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes
pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de les autoritats de control
en matèria de protecció de dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si ho estima oportú, organisme
que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r, 1a
(08008 – Barcelona).

Política de cookies

Primera capa
S’haurà d’informar que s’estan utilitzant cookies amb un text com el següent model.

EINSTIC ONLINE SOLUTIONS SL Utilitza cookies pròpies i de tercers per realçar la seva experiència d’;usuari i oferir continguts adaptats als seus interessos. Si vostè segueix navegant
sense canviar la configuració, considerem que accepteu el seu ús. Consulteu la nostra política de galeta.

Model a utilizar
Definició i funció de les cookies
Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses,
emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari .